SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV

 

1.                ANVENDELSE

1.1              Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af varer eller tjenesteydelser fra Relacom Denmark A/S, CVR-nr. 25 63 84 25, ("Relacom") til en erhvervsdrivende juridisk og/eller fysisk person, (”Kunden”), medmindre de udtrykkeligt er fraveget helt eller delvist af begge parter. Kundens henvisning til egne forretningsbetingelser anses ikke som en aftalt fravi- gelse af disse salgs- og leveringsbetingelser.

1.2              Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder således også ved Kundens bestilling af varer eller tjenesteydelser via Relacoms Webshop Erhverv.


2.                TILBUD AFGIVET AF RELACOM

2.1              Tilbud afgivet af Relacom er bindende for Relacom i 30 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Såfremt Relacom modtager Kundens accept efter udløbet af tilbudsperioden, betragtes Kunden accept som en accept på et nyt tilbud svarende til tilbuddet afgivet tidligere af Relacom.

2.2              Alle priser og tilbud på Relacoms Webshop Erhverv er uden obligo.

2.3              Alle tilbud fra Relacom afgives med forbehold for, at Relacoms leverandører forsat kan levere varer omfattet af tilbuddet, når kunden accepterer tilbuddet. Kan Relacoms leverandører ikke levere varer omfattet af tilbuddet er Relacom uden ansvar herfor overfor Kunden.

 

3.                KØBSORDRER AFGIVET AF KUNDEN

3.1              Ved købsordrer afgivet af Kunden til Relacom, er der indgået en bindende aftale mellem parterne, når Kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Relacom.

3.2              Ved Kundens bestilling af varer eller tjenesteydelser via Relacoms Webshop Erhverv, anses aftale mellem Kunden og Relacom først for indgået, når Kundens ordre er bekræftet af Relacom i overensstemmelse med pkt. 3.1.

3.3              Alle ordrebekræftelser fra Relacom afgives med forbehold for, at Relacoms leverandører forsat kan levere varer omfattet af ordrebekræftelsen. Kan Relacoms leverandører ikke levere varer omfattet af ordrebekræftelsen er Relacom uden ansvar herfor overfor Kunden.


4.                PRISER

4.1 Alle priser er i danske kroner og er eksklusive moms, afgifter, gebyr, fragt mv.
 
4.2              Relacom er indtil leveringstidspunktet berettiget til at ændre prisen på Relacoms varer og/eller tjenesteydelser som følge af dokumenterede ændringer i valutakurser, forhøjelse af fragtomkostninger, skatter, gebyrer, afgifter, told mv., samt prisændringer hos Relacoms leverandører.

4.3              For løbende ydelser er Relacom endvidere berettiget til at foretage almindelig indeksregulering af priser.


5.                BETALING

5.1              Sidste rettidige betalingsdag er 21 dage efter fakturadato, medmindre andet er aftalt.

5.2               Ved overskridelse af betalingsfristen forrentes den til enhver tid værende forfaldne saldo med 1,5% pr. påbegyndt måned.

5.3              Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod Relacom og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.


6.                EJENDOMSFORBEHOLD

6.1              Relacom forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil den fulde købesum inklusive påløbne renter, omkostninger mv. er betalt til Relacom.

6.2              Kunden fritages ikke for betaling af en udestående saldo, herunder restkøbesum, påløbne renter, omkostninger, mv., som følge af, at Relacom tilbagetager de leverede varer, såfremt varernes vær- di er mindre end Relacoms samlede tilgodehavende hos Kunden.


7.                LEVERING OG RISIKOENS OVERGANG

7.1              Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller indenfor en fastsat periode. Leveringstidspunktet fastsættes i Relacoms ordrebekræftelse. Er leveringstidspunktet aftalt til en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes leveringstidspunktet til den følgende hverdag.

7.2              Hvis levering ikke sker på leveringstidspunktet, jf. pkt. 7.1, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til Relacom at give en rimelig frist for levering. Såfremt levering ikke sker indenfor den således af Kunden fastsatte frist, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse at ophæve aftalen, forudsat at Kunden forinden har oplyst, at Kunden vil ophæve aftalen, såfremt levering ikke finder sted inden for den af Kunden fastsatte frist, jf. pkt. 12.1.

7.3              Leveringsstedet er Kundens registrerede adresse i henhold til CVR-registreret, medmindre andet er aftalt.

7.4              Såfremt leveringen af varer fra Relacom foretages af en fragtfører udpeget af Relacom, overgår risikoen for varernes hændelige undergang, beskadigelse eller bortkomst mv., når varerne er leveret til den aftalte leveringsadresse.

7.5              Såfremt leveringen af varer fra Relacom foretages af en fragtfører udpeget af Kunden, overgår risikoen for varernes hændelige undergang, beskadigelse eller bortkomst mv., når varerne er overgivet til den første fragtfører.

7.6              Hvis aftalen omfatter Relacoms installation, tilslutning eller opsætning af udstyr på Kundens lokalitet(er), overgår risikoen for varernes hændelige undergang, beskadigelse eller bortkomst mv., når varerne er leveret til Kundens adresse eller overgivet til Kunden.


8.                FORDRINGSHAVERMORA

8.1              Såfremt levering ikke kan gennemføres på leveringstidspunktet, jf. pkt. 7.1, og/eller leveringsstedet, jf. pkt. 7.2 på grund af Kundens forhold, er Relacom berettiget til at fremsende faktura, som om levering var foretaget som aftalt, og Relacom er berettiget til at kræve betaling for rimelige omkostninger afholdt af Relacom, som følge af, at leveringen har været udskudt på grund af Kundens forhold, herunder opbevaringsomkostninger samt ekstra håndterings- og fragtomkost- ninger. Det oprindelige leveringstidspunkt skal i så fald anses for leveringstidspunktet i relation til risikoens overgang, jf. pkt. 7.


9.                FAKTURERINGSGEBYR

9.1              Relacom tilstræber af miljømæssige og økonomiske årsager at fakturere elektronisk. Såfremt Kunden foretrækker at modtage fakturaer pr. almindelig post, eller at fakturering sker via EAN- nummer, pålægges der et rimeligt fakturagebyr.


10.              KUNDENS RET TIL PROGRAMMEL

10.1            Såfremt programmel indgår som  en  del  af  aftalen, erhverver Kunden alene  en  ikke-eksklusiv brugsret til programmellet. Kunden overtager således ikke ejendomsretten eller andre rettigheder over programmellet. Kunden er ikke berettiget til at anvende det pågældende programmel i andre sammenhænge end sammen med de af Relacom leverede varer og tjenesteydelser, medmindre andet er aftalt.

10.2            Rettighedshaverens eventuelle forretningsbetingelser til programmellet, jf. pkt. 10.1, gælder ligeledes for Kundens anvendelse af programmellet.


11.              UNDERSØGELSESPLIGT, REKLAMATION OG RETURNERING

11.1            Kunden har pligt til straks ved levering af varerne og inden disse tages i brug at foretage en grundig undersøgelse heraf.

11.2            Såfremt Kunden konstaterer, at varerne lider af en mangel, er Kunden pligtig til at give Relacom skriftlig meddelelse herom straks efter, at manglen er konstateret og senest 5 dage efter, at leveringen er sket, idet Kunden ellers fortaber retten til at reklamere over manglen.
 
11.3            Kundens ret til at reklamere over mangler udløber for varer 1 år efter leveringstidspunktet og for tjenesteydelser 6 måneder efter leveringstidspunktet.

11.4            Ved returnering af varer til Relacom, sker fremsendelsen af varerne fra Kunden til Relacom for Relacoms regning og risiko. Inden returnering af varer til Relacom, skal Kunden have taget en fuldstændig backup af samtlige data på varer.

11.5            Afhjælpning eller omlevering foretages efter Relacoms valg inden for rimelig tid.

11.6            Relacom er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, produktionstab, datatab eller øvrige indirekte tab eller følgeskader i forbindelse med reklamationssager og afhjælpningsforsøg.

11.7            Hvis det ved Relacoms undersøgelser viser sig, at Relacom ikke er ansvarlig for manglen, er Relacom berettiget til at opkræve betaling for den anvendte tid ved undersøgelserne samt afholdte omkostninger.


12.              ERSTATNINGSANSVAR

12.1            Relacom er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Relacom eller nogen, som Relacom har ansvaret for, dog kan Relacoms samlede erstatningsansvar ikke overstige kundens betaling i henhold til den mellem parterne indgåede aftale.

12.2            Relacom er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, produktionstab, datatab eller øvrige indirekte tab eller følgeskader hos Kunden eller dennes kunder.

12.3            Ved installation, tilslutning eller opsætning af udstyr på Kundens lokalitet(er), er Kunden selv ansvarlig for eventuelle bygningsreparationer, som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, der er en følge af det af Relacom udførte arbejde. Hvis Kunden ønsker en placering af udstyret og led- ningsføringen, der afviger fra, hvad der er økonomisk og teknisk hensigtsmæssigt, etablerer Re- lacom dette efter særskilt betaling.

12.4            Relacom er blandt andet, men ikke begrænset til, ansvarsfri ved følgende:

A. Kundens tab som følge af forkert eller uhensigtsmæssig brug af varerne.

B. Nøjagtigheden af og adgang til information, data, tips mv., som formidles af os, vores sam- arbejdspartnere eller andre tredjemænd.

C. Kundens tab som følge af at varerne ikke kan benyttes som forudsat.

D. Kundens tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lig- nende på grund af det solgte.

E. Kundens tab som følge af ændring af indholdet af data, der er modtaget eller afsendt fra
Kunden, som skyldes fejl i varerne.

F. Kundens tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til tredjemand eller som følge af Kundens tab af personlige data eller installeret software.

12.5            For produktansvar gælder de til enhver gældende regler i dansk ret med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser.

12.6            Relacom kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af varerne, hvis det kan bevises, at ska- den er en følge af undladelse eller uagtsomhed udvist af Relacom eller andre, som Relacom er an- svarlig for.

12.7            Kunden skal friholde Relacom for ethvert erstatningskrav, herunder produktansvar, fremsat af tredjemand mod Relacom, i det omfang Relacom ikke er ansvarlig, eller Relacoms ansvar er be- grænset i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser.


13.              MILJØBESKYTTELSE

13.1            Relacom er forpligtet til  at foretage særlige miljømæssige foranstaltninger i  overensstemmelse med de gældende danske regler om miljøbeskyttelse.

13.2            I tilfælde hvor Relacom er importør af elektrisk eller elektronisk udstyr, er Relacom blandt andet forpligtet til at foranstalte tilbagetagning og håndtering af elektrisk og elektronisk affald og batterier, som er leveret af Relacom.

13.3            I tilfælde af at Kunden ønsker at afskaffe elektrisk og/eller elektronisk udstyr leveret af Relacom, bedes Kunden kontakte Relacoms kundeservicecenter på +4570108585 eller på mailadressen: service@dk.relacom.com.

13.4            Relacom pålægger et miljøtillæg på alle fakturaer. Dette tillæg anvendes til at dække de miljøomkostninger, -tillæg og -afgifter, som Relacom pålægges.


14.              OPLYSNINGER OMKRING VARER LEVERET AF RELACOM

14.1            Såfremt aftalen mellem Kunden og Relacom vedrører levering af IP telefoni/cloud, forudsættes det, at der er 230 volt-stik og netværksadgang ved alle arbejdspladser, hvor der skal installeres en IP telefon/softphone.

14.2            Kunden har til hver en tid ansvaret for driften og kvaliteten af det interne netværk samt internetforbindelsen, herunder også ansvaret for at router, firewall og lign. er konfigureret til at kunne skabe kontakt til de hostede systemer. Teknisk kravsspecifikation udleveres ved henvendelse til Relacom.


15.              BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNINGER

15.1            Første gang der indgås aftale med Relacom, bliver Kunden registreret i Relacoms database.

15.2            Såfremt Relacoms oplysninger om en Kunde betragtes som personoplysninger i henhold til gældende dansk ret, forpligter Relacom sig til, at behandlingen af oplysningerne sker i overensstemmelse med gældende dansk ret.

15.3            Kunden kan kontakte Relacom vedrørende Relacoms oplysninger om den pågældende Kunde.


16.              FORCE MAJEURE

16.1            Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Relacom, såfremt omstændighederne forhindrer levering eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: almindelig vareknaphed, arbejdskonflikt, brand, importrestriktion, krig, lovgivningsmæssige restriktioner eller indgreb, usædvanlige naturbegivenheder eller vejr, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører, som skyldes nogen af de førnævnte omstændigheder

16.2            Såfremt forsinkelse ved levering skyldes force majeure, jf. pkt. 16.1, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet hver part er berettiget til ansvarsfrit ved skriftlig meddelelse at ophæve aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leve- ringstid.


17.              OVERDRAGELSE

17.1            Relacom kan til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.


18.              ÆNDRING AF VILKÅR OG/ELLER PRISER

18.1            Relacom kan ændre priser og disse salgs- og leveringsbetingelser med et varsel på 1 måned. Uvæsentlige ændringer i vilkår og/eller priser kan gennemføres uden varsel.

18.2            Den  til  enhver  tid  gældende  version  af  salgs-  og  leveringsbetingelserne  kan  altid  findes  på www.relacom.dk.


19.              OPSIGELSE OG BINDINGSPERIODE

19.1            Hvis der er aftalt en bindingsperiode (uopsigelighedsperiode), er aftalen uopsigelig fra kundens side i 3 måneder fra aftalens ikrafttrædelse, jf. pkt. 20.1. Det fremgår af parternes aftale, Relacoms tilbud eller Relacoms ordrebekræftelse, om der er aftalt en bindingsperiode.
 
19.2            Efter  uopsigelighedsperioden kan  både  Kunden  og  Relacom  opsige  aftalen  med  et  varsel  på mindst 3 måneder.

19.3            Ved Relacoms varsling af ændring af vilkår og/eller priser, jf. pkt. 18, kan Kunden i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 30 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Uvæsentlige ændringer i vilkår og/eller priser, herunder almindelig indeksregulering giver ikke Kunden ret til en sådan opsigelse.


20.                AFTALENS IKRAFTTRÆDEN

20.1              Aftalen mellem Kunden og Relacom træder i kraft ved aftaleindgåelsen.


21. TVISTER OG LOVVALG

21.1            Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret med undtagelse af de danske internationale privatretlige regler om lovvalg og FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

21.2            Københavns Byret er værneting i første instans.